Vitamin K thuộc nhóm vitamin ḥa tan trong dầu,  vitamin K  có một vai tṛ quan trọng  trong sự điều chỉnh sự đông đặc cúa máu, vitamin K là chất giúp chống lại sự băng huyết.  Vitamin K có nhiều dạng đồng phân chia làm 3 dạng gồm có:

· Vitamin K1 - Phylloquinone

             Được t́m thấy trong rau quả, thực vật và dầu cá

· Vitamin K2 - Menaquinones

             Có 3 dạng đồng phân (hoặc đồng vị):

                          - Menaquinone 4

                          - Menaquinone 6

                          - Menaquinone 7

· Viamin K3 - Menadione

Nutritional Phytochemical Analytical Laboratory

Vitamin K1 - Phylloquinone

Trọng lượng phân tử: 450.69

Công thức hóa học: C31H46O2

Tên theo hệ thống CAS: 2-Methyl-3-[(2E,7R,11R)-3,7,11,15-tetramethyl-2-hexadecenyl]-1,4-naphthalenedione

Tên gọi khác: 2-methyl-3-phytyl-1,4-naphthoquinone

Mă số CAS: 84-80-0

Công thức cấu tạo Vitamin K1

Công thức cấu tạo 3 chiều Vitamin K1

VITAMIN H̉A TAN TRONG NƯỚC

· Vitamin C

· Vitamin B1

· Vitamin B2

· Niacin

· Folic Acid

· Biotin

· Pantothenic acid

· Pyridoxine

· Vitamin B12

VITAMIN H̉A TAN TRONG DẦU

· Vitamin A

· Vitamin D

· Vitamin E

· Vitamin K